Make your own free website on Tripod.com

數學

日常工作 ] [ 數學 ] 感官 ] 語文拼音 ] 文化自然科學 ] 混齡教學 ]

上一頁 ] 首頁 ] 向上 ] 下一頁 ]

蒙特梭利數學教具之實際操作相片秀

對著相片給它按下企就會變大喲^_^


math-01.jpg (349426 個位元組) math-02.jpg (259148 個位元組)

math-03.jpg (270279 個位元組)

math-04.jpg (338176 個位元組) math-05.jpg (250300 個位元組) math-06.jpg (285988 個位元組)
math-08.jpg (252360 個位元組)